Bílí Tygři Liberec

GDPR

Informace o zpracování osobních údajů

Záleží nám na ochraně Vašich osobních údajů, které nám svěřujete v souvislosti s poskytováním našich služeb či za jiným účelem, a proto Vaše údaje zpracováváme v souladu se zákonnými požadavky, zejména pak v souladu s nařízením o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení“).

Kontaktní údaje Společnost: SFM Liberec, s.r.o., IČ: 44568118 (dále jen „Společnost“) Jeronýmova 570/22, 460 07 Liberec

Vaše osobní údaje zpracováváme pro následující účely a na následujících právních základech:
 Plnění smlouvy, kterou s Vámi Společnost uzavře, a to pro účely a na základě této smlouvy.
 Plnění právních povinností Společnosti, souvisejících s uzavřením a plněním smlouvy (vedení účetnictví, vyřizování reklamací, ...), a to na základě platných a účinných právních předpisů.
 Určení, výkon nebo obhajoba právních nároků Společnosti, vzniklých v souvislosti s uzavřením smlouvy, a to na základě oprávněného zájmu Společnosti na výkonu či obhajobě těchto nároků.
 Zasílání akčních nabídek, informací o konaných akcích či obdobná sdělení zákazníkům Společnosti, a to na základě oprávněného zájmu Společnosti na propagaci zboží a služeb nabízených Společností. Zasílání akčních nabídek, informací o konaných akcích či jiných sdělení obchodních partnerů Společnosti, pokud k němu Společnosti udělíte souhlas.

Vaše údaje budou zpracovávány nejdéle:
 Pro účely plnění ze smlouvy po dobu trvání této smlouvy.
 Po dobu nezbytnou pro splnění zákonných povinností Společnosti.
 Pro účely obhajoby právních nároků Společnost po dobu jednoho roku od skončení promlčecí doby těchto nároků.
 Pro účely propagace zboží a služeb Společnosti po dobu 5 let od uzavření smlouvy.
 Pro účely zpracování na základě Vašeho souhlasu po dobu, na kterou byl udělen.

Vaše identifikační a kontaktní údaje jsou nezbytné pro uzavření a plnění smlouvy, bez jejich poskytnutí není možné smlouvu uzavřít.

Vámi poskytnuté osobní údaje mohou být dále předány/zpřístupněny: společnostem ze Skupiny, některým poskytovatelům služeb (IT, účetnictví, ticketing, marketing, správa areálu)

Vaše údaje budou zařazeny do marketingové Databáze kontaktů Společnosti, a to na základě oprávněného zájmu Společnosti na administraci zákazníků. Databáze znamená databázi kontaktů, kterou vede Společnost společně se společnostmi ze Skupiny. Skupina znamená právnické osoby, které se Společností tvoří holding, nebo jsou přímo nebo nepřímo majetkově propojeny se Společností, a to tak, že jsou přímo či nepřímo ovládány mateřskou společností Společnosti, nebo ve kterých má Společnost majetkovou účast (dceřiné společnosti).

Sport park Liberec a Home Credit Arena znamená areál multifunkční haly, hotel "ARENA" a veškerá přilehlá sportoviště, nacházející se na adrese Jeronýmova 570/22, 460 07 Liberec. Obchodními partnery Společnosti se má na mysli fyzické nebo právnické osoby, které v areálu Sport park Liberec a Home Credit Aréna nabízejí produkty nebo služby a/nebo zde mají provozovnu. Hokejový klub Bílí Tygři Liberec, s.r.o., se sídlem Jeronýmova 494/20, Liberec VII-Horní Růžodol, 460 07 Liberec, IČ: 61327336, vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem pod sp. zn. C 7123] (dále jen "Bílí Tygři"). Fanshop Bílí Tygři znamená kamenný obchod a e-shop provozovaný na doméně fanshop.hcbilitygri.cz nabízející zejména reklamní předměty propagující hokejový tým "Bílí tygři", a které provozuje společnost STŘÍDA SPORT s.r.o., IČO: 25251741, se sídlem ul. Čacké 1120, 530 02 Pardubice. Smluvními partnery Společnosti se má na mysli fyzické a právnické osoby.

Pokud si nejste jistí, zda či jakým způsobem jsou Vaše údaje Společností zpracovávány, přejete si aktualizovat či opravit své údaje, chcete požádat o jejich výmaz či omezení zpracování, můžete se obrátit na Společnost. U Společnosti můžete také vznést námitku proti zpracování Vašich údajů na základě oprávněného zájmu Společnosti, a to kdykoli a zcela bezplatně.

Pokud si nepřejete, aby Vám byla dále zasílána obchodní sdělení, kontaktujte Společnost a zasílání bude ukončeno. Pokud jste Společnosti udělili souhlas se zpracováním osobních údajů, můžete tento souhlas kdykoli odvolat, a to zcela bezplatně.

Společnost můžete kontaktovat na emailové adrese info@homecreditarena.cz

V případě, že se domníváte, že Vaše údaje jsou Společností zpracovávány v rozporu s právními předpisy, můžete podat stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů. V zájmu co nejrychlejšího sjednání nápravy však doporučujeme nejdříve kontaktovat Společnost.

Obchodní sdělení

Zasílání obchodních sdělení je nutné posuzovat nejen z pohledu právní úpravy na ochranu osobních údajů, tedy od 25. května 2018 zejména z pohledu nařízení o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení“), ale také z pohledu jiných právních předpisů regulujících šíření obchodních sdělení jako takové.

Ustanovení § 7 odst. 1 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoSIS“), stanovuje, že obchodní sdělení lze šířit elektronickými prostředky jen za podmínek stanovených ZoSIS. Odstavec druhý daného ustanovení § 7 ZoSIS pak upravuje, že podrobnosti elektronického kontaktu (např. e-mailovou adresu, telefonní číslo apod.) lze za účelem šíření obchodního sdělení využít pouze po předchozím souhlasu uživatele (tzv. opt-in princip).

Výjimkou z výše uvedeného je šíření obchodních sdělení zákazníkům, jejichž kontaktní údaje byly získány v souvislosti s prodejem výrobku nebo služby (a v souladu s právní úpravou ochrany osobních údajů). Těmto svým zákazníkům pak může podnikatel zasílat obchodní sdělení týkající se jeho vlastních obdobných výrobků nebo služeb, avšak pouze v případě, že má zákazník jasnou a zřetelnou možnost jednoduchým způsobem, zdarma nebo na účet této fyzické nebo právnické osoby odmítnout souhlas (tzv. opt-out princip) s takovýmto využitím svého elektronického kontaktu i při zasílání každé jednotlivé zprávy, pokud původně toto využití neodmítl.

Při zasílání obchodních sdělení za využití elektronických prostředků tak v souladu s ustanovením § 7 odst. 4 ZoSIS musí být dodrženy následující podmínky:

a) každá jednotlivá zpráva je zřetelně a jasně označena jako obchodní sdělení;
b) každá jednotlivá zpráva uvádí totožnost odesílatele, jehož jménem se komunikace uskutečňuje;
c) každá jednotlivá zpráva obsahuje platnou adresu, na kterou může adresát přímo a účinně zaslat informaci o tom, že si nepřeje, aby mu byly obchodní informace odesílatelem nadále zasílány.

V případě, že adresát při využití tzv. možnosti „odhlášení se“ prostřednictvím adresy dle písm. c) výše dá najevo, že si nepřeje, aby mu byla obchodní sdělení zasílána, již není možné danému zákazníkovi obchodní sdělení, pro které se odhlásil, dále zasílat.

Dle § 11 ZoSIS lze právnické osobě uložit pokutu za zasílání obchodních sdělení v rozporu s právními předpisy až do výše 10.000.000,- Kč.

Náležitosti souhlasu uživatele se zasíláním obchodních sdělení pak musí naplňovat náležitosti souhlasu dle Nařízení, tedy musí se jednat o svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný projev vůle, kterým subjekt údajů dává prohlášením či jiným zjevným potvrzením své svolení ke zpracování svých osobních údajů.

Výše uvedený opt-out princip pro zasílání obchodních sdělení vlastním zákazníkům pro účely propagace vlastních obdobných výrobků a služeb pak odpovídá institutu vznesení námitky proti zasílání obchodních sdělení pro účely přímého marketingu dle čl. 21 Nařízení na základě oprávněného zájmu.

Zasílání obchodních sdělení prostředky elektronické komunikace se dotkne rovněž nařízení o respektování soukromého života a ochraně osobních údajů v elektronických komunikacích (tzv. e-privacy nařízení). Ačkoliv se původně očekávalo, že by e-privacy nařízení mělo nabýt účinnost současně s Nařízením, toto nařízení doposud nebylo přijato. V rámci legislativního procesu prochází návrh e-privacy nařízení úpravami, lze však očekávat, že změny budou spíše dílčího charakteru a základní principy návrhu e-privacy nařízení tak budou zachovány. Úprava zasílání nevyžádaných obchodních sdělení prostředky elektronické komunikace pak do jisté míry koresponduje s úpravou v § 7 ZoSIS, když článek 16 návrhu e-privacy nařízení rovněž stanovuje, že obchodní sdělení lze pro účely přímých marketingových sdělení koncovým uživatelům, kteří jsou fyzickými osobami, zasílat pouze s jejich souhlasem. V odstavci druhém pak článek 16 návrhu e-privacy nařízení rovněž stanovuje výjimku pro zasílání obchodních sdělení svým zákazníkům, a to pouze pro účely přímého marketingu svých vlastních obdobných výrobků nebo služeb pouze v případě, že je zákazníkům jasně a zřetelně poskytnuta možnost zdarma a jednoduchým způsobem vznést námitku proti takovému využití. Právo vznést námitku je nutné nabídnout v době, kdy jsou údaje shromážděny, a při zaslání každé jednotlivé zprávy.

Dle čl. 83 Nařízení lze za zpracování osobních údajů v rozporu s Nařízením uložit pokutu až do výše 20.000.000 EUR. Dle čl. 23 návrhu e-privacy lze za zpracování osobních údajů v rozporu s tímto nařízením uložit pokutu až do výše 20.000.000 EUR.

Zasílání obchodních sdělení je regulováno rovněž dalšími právními předpisy. Rozesílání reklamních sdělení i přesto, že si takovou činnost příjemce zjevně nepřeje, zasílání anonymních reklamních sdělení nebo zasílání reklamních sdělení bez uvedení adresy, kde lze přikázat ukončení zasílání reklamy („odhlášení z odběru“) je nekalosoutěžním jednáním (tzv. dotěrné obtěžování) dle § 2986 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“). Odstavec druhý výše uvedeného ustanovení pak stanovuje, že o dotěrné obtěžování nejde, jsou obchodní sdělení zasílána vlastním zákazníkům pro propagaci vlastního zboží a služeb a příjemce zasílání reklamy nezakázal, ačkoliv mu v každém jednotlivém obchodním sdělení byla dána možnost tak učinit.

©íření reklamních sdělení dále upravuje také zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o regulaci reklamy“). Dle ustanovení § 2 se mimo jiné zakazuje reklama, která je nekalou soutěžní praktikou (např. splňuje-li zasílání obchodních sdělení znaky dotěrného obtěžování viz výše). Dané ustanovení rovněž zakazuje šíření nevyžádané reklamy v listinné podobě, pokud adresáta obtěžuje. Za obtěžující reklamu se pak považuje reklama směřující ke konkrétnímu adresátovi za podmínky, že adresát dal předem jasně a srozumitelně najevo, že si nepřeje, aby vůči němu byla nevyžádaná reklama šířena (např. uvedením nápisu „nevhazovat reklamy“ na poštovní schránce). Stanoví-li tak obec nařízením vydaným v přenesené působnosti, je rovněž zakázáno šíření reklamy na veřejně přístupných místech mimo provozovnu jiným způsobem než prostřednictvím reklamního nebo propagačního zařízení. Za šíření reklamních sdělení v rozporu se Zákonem o regulaci reklamy pak lze dle § 8 Zákona o regulaci reklamy uložit pokutu až 2.000.000,- Kč.

Dle přílohy č. 2 písm. c) zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o ochraně spotřebitele“) je šíření nevyžádaných obchodních nabídek prostřednictvím telefonu, faxu, elektronické pošty nebo jiných prostředků na dálku agresivní obchodní praktikou. Užívání agresivní obchodní praktiky, která je nekalou obchodní praktikou, je zakázáno. Za porušení zákazu užívání nekalých obchodních praktik lze dle § 24 Zákona o ochraně spotřebitele uložit pokutu až do výše 5.000.000,- Kč.

Informační povinnost

Při shromáždění osobních údajů od daného zákazníka je pak dle čl. 13 Nařízení nutné zákazníka informovat o všech skutečnostech, které jsou z hlediska Nařízení nutné, a to:

 Následující informace (jsou-li z hlediska příslušného zpracování relevantní) je správce povinen poskytnout vždy:
a) Kontaktní údaje správce a případného pověřence pro ochranu osobních údajů
b) Účely a právní základ zpracování
c) Oprávněné zájmy
d) Příjemci osobních údajů
e) Předání osobních údajů mimo EU
f) Kategorie dotčených osobních údajů (v případě, že údaje byly získány z jiného zdroje, např. od obchodního partnera apod.)

 Následující informace (jsou-li z hlediska příslušného zpracování relevantní) je správce povinen poskytnout je-li to nezbytné pro zajištění spravedlivého a transparentního zpracování:
g) Doba uložení osobních údajů
h) Práva subjektu údajů
i) Důvod poskytnutí osobních údajů
j) zda dochází k automatizovanému rozhodování nebo profilování
k) Zdroj, ze kterého byly osobní údaje získány (v případě, že nebyly získány od zákazníka, ale např. od obchodního partnera apod.)

Při získání platného souhlasu pak obdobně platí to, co je uvedeno výše, tedy je nutné zákazníka informovat o všech skutečnostech potřebných pro to, aby byl souhlas skutečně informovaný a aby tak osobní údaje byly zpracovávány v souladu s právními předpisy.

Výjimka z povinnosti k poskytnutí informací je situace, kdy subjekt údajů již příslušnými informacemi prokazatelně disponuje. Pokud tedy např. obchodní partner při získání údajů zákazníka tohoto zákazníka informuje o všech podstatných skutečnostech, není již nutné zákazníka dále informovat. Je však nutné si od daného obchodního partnera vyžádat podklady k tomu, aby bylo možné splnění informační povinnosti prokázat. Obdobně to pak platí v případě udělení souhlasu, jestliže je souhlas platně udělen přímo obchodnímu partnerovi, a to i s tím, aby byly údaje předány a dále zpracovány pro dané účely, není již nutné tento souhlas získávat znovu, jeho udělení však musí být správce schopen prokázat.

Pouze v případě obchodních sdělení vlastním zákazníkům pro účely propagace vlastních obdobných výrobků a služeb lze zasílat obchodní sdělení bez předchozího souhlasu uživatele, je však nutné dát tomuto uživateli v každé jednotlivé zprávě jednoduchou a účinnou možnost zasílání obchodních sdělení odmítnout (např. prostřednictví odkazu na adresu, kde lze provést odhlášení ze zasílání obchodních sdělení).

Ve všech ostatních případech je možné zasílat obchodní sdělení až po předchozím souhlasu uživatele, přičemž souhlas musí naplňovat požadavky dle Nařízení.

Při shromáždění osobních údajů je pak danému uživateli nutné poskytnout veškeré informace, které jsou nezbytně nutné pro transparentní zpracování jeho osobních údajů, jakož i pro platné udělení souhlasu (je-li zasílání obchodních sdělení založeno na souhlasu). V každé jednotlivé zprávě pak musí být zákazníkovi dána jednoduchá a účinná možno udělený souhlas odvolat.

V případě zasílání obchodních sdělení na základě tzv. oprávněného zájmu, je nutné zákazníka rovněž jasně informovat o jeho právu vznést námitku proti zpracování jeho osobních údajů pro dané účely, respektive proti zasílání marketingových sdělení, a v každé jednotlivé zprávě je nutné tomuto zákazníkovi dát možnost tuto námitku jednoduchým a účinným způsobem uplatnit, a to uvedením adresy, na kterou lze zaslat informaci o tom, že si takové zasílání zákazník nepřeje.

V databázi kontaktů je pak nutné kontakty rozdělit tak, aby bylo zřejmé, na základě jakého právního důvodu budou zákazníkovi obchodní sdělení zasílána a pro jaké účely (např. na základě oprávněného zájmu pro účely zasílání vlastních obchodních sdělení společnosti xy, nebo na základě souhlasu pro účely zasílání obchodních sdělení společnosti xyz). V případě, že bude odvolán souhlas nebo vznesena námitka, je nutné, aby danému zákazníkovi nebyla obchodní sdělení nadále zasílána a veškeré údaje daného zákazníka by měly být z marketingové databáze smazány (pokud nejsou potřebné pro jiný účel). V případě, že by zákazník např. odvolal souhlas se zasíláním obchodních sdělení třetí strany (obchodního partnera), ale nevznesl by námitku proti zasílání vlastních obchodních sdělení, lze údaje nadále uchovat a dále zasílat vlastní obchodní sdělení. Je však nutné zavést taková opatření, aby již tomuto zákazníkovi nebyla zasílána obchodní sdělení třetích stran, pro jejichž zasílání odvolal souhlas (řešení záleží na technickém řešení dané databáze např. uvedením údaje, že byl souhlas odvolán, vyřazením z databáze zákazníků, kteří udělili souhlas, pokud jsou databáze pro jednotlivé právní základy vedeny odděleně apod.).

Pro sdílení musíte povolit cookies sociálních sítí. Detaily a nastavení

Sdílet

Nejnovější video

Středeční drill 💪🏻

Nejnovější články

Zažijte NHL! Už tuto sobotu v OC Nisa Liberec

Startuje prodej uvolněných sedadel! Vyber si svou permici

Tygři posilují útok. Přichází syn legendy NHL

Z našeho fanshopu

Body modré s kr.rukávem a barevným logem

295 Kč
Koupit

Trumpeta velká

145 Kč
Koupit

Hrnek malý s logem

89 Kč
Koupit

triko poškrábané logo pánské černé

310 Kč
Koupit